Проекти

ПРОЕКТИ

Здравната реформа при социално значими заболявания: интегративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания. (януари - октомври 2005)

Основна цел на проекта е постигане на по-високо разбиране и умения от страна на общопрактикуващите лекари за работа с емоционалните и психични проблеми при социално значимите заболявания с акцент върху сърдечно-съдови заболявания. Предлага се интерактивен модел на партниране и обучение и се насърчава сътрудничеството между ОПЛ, психиатри и кардиолози за посрещане потребностите на пациентите, за по-добро разпознаване на психо-социалната проблематика, за по-успешни интервенции и за създаване на по-устойчив контакт между лекар и пациент.

Проектът се реализира от Фондация за психично-здравни изследвания в сътрудничество с Център Динамика и Софийското сдружение на общопрактикуващите лекари, с финансовата подкрепа на Институт Отворено общество - София.

Емоционални и психични проблеми в общата медицина – практически аспекти. Обучение на общопрактикуващи лекари от област Благоевград

Обучението на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) от Благоевградска област е една от дейностите, предвидени в рамките на информационния компонент от проекта “Изграждане на мрежа от психично-здравни услуги в общността в област Благоевград” на Глобална инициатива в психиатрията - София. Основните партньори по проекта са Министерство на Труда и социалната политика чрез Агенция за социално подпомагане; Министерство на Здравеопазването, чрез психично-здравния проект по Пакта за Стабилност и община Благоевград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на холандското външно министерство, програмата MATRA.

  1. Виж описание и кратък доклад.

Процедури за сътрудничество между общопрактикуващи лекари и психиатри в извънболничната помощ

В резултат на опита си от дългогодишна съвместна работа между професионалистите от Център Динамика и семейните лекари - както в проекти и обучения, така и в ежедневната клинична практика - екип на центъра изготви пакет от предложения за подобряване на сътрудничеството между общопрактикуващите лекари и психиатрите-специалисти. Тези предложения са официално изпратени до всички институции, които участват в регламентирането на здравноосигурителните взаимоотношения - БЛС, НЗОК, МЗ, НСОПЛБ. Предложенията са дългосрочни, като се настоява за включването на първи конкретни регламенти в предстоящия национален рамков договор.