Към основното меню

ЕМОЦИОНАЛНИ И ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНА - ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
Обучение на общопрактикуващи лекари от област Благоевград
Описание и кратък доклад

 


Рамка на проекта

Обучението на общопрактикуващите лекари (ОПЛ) от Благоевградска област е една от дейностите, предвидени в рамките на информационния компонент от проекта “Изграждане на мрежа от психично-здравни услуги в общността в област Благоевград” на Глобална инициатива в психиатрията - София.

Основните партньори по проекта са Министерство на Труда и социалната политика чрез Агенция за социално подпомагане; Министерство на Здравеопазването, чрез психично-здравния проект по Пакта за Стабилност и община Благоевград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на холандското външно министерство, програмата MATRA. Той има няколко компонента:

Цели на обучението

Зададените основни обучителни цели бяха:

Обосновка на потребността от обучението

Нуждите от такова обучение могат да бъдат представени в обобщен вид:

По данни на СЗО при около 25 до 30% от първоначалните контакти със здравната мрежа става въпрос за някакво психично страдание. Тази цифра бе потвърдена от изследвания в нашата страна – данните за 1988 г. сочат цифрата 32,3%, а разпознаваемостта от страна на участъковите лекари тогава е била 1 от всеки 6 случая.

Основни теми

Програмата на обучението се основаваше на модел за обучение на ОПЛ, апробиран от екип на Център Динамика в предишен проект “Здравната реформа при социалнозначими заболявания: интегративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания”. Тя включваше:

Всички теми бяха представени чрез кратка теоретична част и интерактивни практически упражнения.

Постигнати резултати

Изводи на обучителния екип

Отчетените по-горе резултати от проведеното обучение дават основание на екипа да мисли, че разработената програма за обучение в този конкретен компонент от Проекта на ГИП могат да послужат за Модел за обучение и сътрудничество с ОПЛ, прицелени към:

Които пък са предпоставки за:


Препоръки и предложения

Екипът на Център Динамика - изхождайки от натрупания опит от сътрудничеството с ОПЛ както в няколко проекта, така и в ежедневната клинична практика - е подготвил пакет от препоръки и предложения, които са изложени отделно: виж Предложения за процедури за сътрудничество между общопрактикуващи лекари и психиатри в извънболничната помощ.

Формат на обучението

Екип

Обучителният екип от Център Динамика включваше д-р Веселка Христова, д-р Галя Петрова, д-р Кимон Ганев.

Провеждане на обучението

Обучението се състоя от два двудневни модула, които се проведоха на 17-18 март и 15-16 април 2006г. Модулите се състояха от интерактивни семинари със следните компоненти: теоретична част, ролеви игри, обсъждания в малки и големи групи, работа по случаи.

В първия двудневен модул участваха 22 общопрактикуващи лекари, а във втория - 11.


Назад към "Проекти на Център Динамика"


Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания

Проект с участие на Динамика - Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране

Версия от 30 декември 2004