Към основното меню

ПРОЦЕДУРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И ПСИХИАТРИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Предложение на екип на Център ДинамикаВ този документ е изложен набор от предложения за допълнения към НРД (2007 и следващите рамкови договори), които да регламентират процедури за сътрудничество между ОПЛ и психиатри в извънболничната помощ. Тези предложения се основават на натрупания – вече многогодишен - опит на “Динамика” – специализирана групова практика за психиатрично, психологично консултиране и психотерапия.

ИЗТОЧНИЦИ НА НАТРУПАНИЯ ОПИТ

Подготвянето на изложения по-долу набор от предложения е извлечен от работа ни в няколко области:

По-подробно се спираме на тези дейности, които са пряко свързани с изработените от нас предложения и които отразяват спецификата на работата ни в сътрудничеството ни с други служби и професионалисти, и най-вече с ОПЛ.

1) Сътрудничество с ОПЛ от гр. София

В клиничната ни практика в извънболничната помощ имаме история на десетгодишно сътрудничество с ОПЛ от гр. София. Център “Динамика” е създаден през 1995 г. като служба предоставяща психотерапевтични и психосоциални услуги, а от 2001 г. е регистриран като специализирана психиатрична групова практика по ЗЛЗ, като си сътрудничи с широка мрежа от служби и помагащи професионалисти.

Колегите ни ОПЛ насочват пациенти за психиатрични и психологични консултации и за психотерапия. С постепенното задълбочаване на сътрудничеството между професионалистите от центъра и сътрудничещите ни ОПЛ се създадоха възможности за търсене на по-специализирани форми на професионално взаимодействие от тяхна страна – клинична и обучителна супервизия. Това породи идеята за проект, който да подпомогне и затвърди сътрудничеството ни. Така се стигна до осъществяване на:

2) Проект “Здравната реформа при социално-значими заболявания: интергративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания.

Проектът е осъществен от Център “Динамика” в сътрудничество със Сдружението на ОПЛ от гр. София и Фондация за психично-здравни изследвания и развитие с финансовата подкрепа на Институт “Отворено общество”, София. Продължителността му е 9 месеца: януари – октомври 2005 г., прицелната група – семейни лекари от гр. София, а основният бенефициент – пациентите на тези лекари (виж описание на проекта).

Главната цел на проекта бе обучение на ОПЛ за постигане на по-добро разбиране и умения да посрещат емоционалните и психични проблеми на пациентите със социално значими заболявания с акцент върху сърдечно-съдовите заболявания. Дейностите в проекта бяха обособени в четири основни компоненти – лекции; интерактивни семинари в голяма група от ОПЛ; водене на малка - тип Балинтова група - за ОПЛ за обучителна супервизия; водене на малка група от пациенти със сърдечно-съдови проблеми. Проектът завърши със заключителен семинар с панелна дискусия, посетена и от представители на различни институции и организации, имащи отношение към квалификацията на ОПЛ и към практиката, насочена към осигуряване на достъпни и качествени грижи (МЗ, НЗОК, БЛС, СОПЛ, НСОПЛБ, РЦЗ, НЦООЗ и др.). Изводите, предложени и съгласувани на този семинар, са отразени подробно в отчета на проекта (виж доклад от проекта).

3) Балинтова група за общопрактикуващи лекари

Тази група започна като един от компонентите на по-горе споменатия проект “Здравната реформа при социално-значими заболявания: интергративен подход. Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания.”

Форматът на работа (Балинтова група) е вид обучителна супервизия за ОПЛ, в която лекарите обсъждат работата си с пациенти с основен фокус реакциите на пренос и контрапренос. Имайки предвид дефицитите на медицинското обучението в България в областта на психологичната медицина, част от времето в Балинтовата група беше посветено на преподаване и трениране в основни психотерапевтични знания и умения под формата на лекции, интерактивни дискусии, демонстрации, ролеви игри.

След изтичането на проекта всички участници в групата пожелаха работата й да продължи, обосновавайки избора си с разбирането за възможностите на този метод за професионално израстване и развитие. Така се стигна до договор между специалистите ОПЛ и център “Динамика” за Балинтова група за супервизия - ежеседмични срещи с продължителност от 2 астрономиески часа в рамките на една учебна година, октомври 2005 – юни 2006. След изтичането на този период групата предоговори продължаването на работата след лятната ваканция. Наред с това, колегите ОПЛ обмислят възможности за по-нататъшното си професионално развитие, включително и възможности за собствена обучителна терапия.

Натрупаният от тези две години опит в групата недвусмислено показва предимствата на този вид обучение и супервизия, базиращи се на трайната връзка, интерактивния формат, ученето от опита, проследяването и подкрепата, насочения поддържащ тренинг. Не на последно място това води и до по-висока удовлетвореност на колегите от работата.

4) Обучение за общопрактикуващи лекари от град Благоевград

Обучението за ОПЛ от Благоевград бе проведено в рамките на: Проект “Изграждане на мрежа от психично-здравни услуги в общността в област Благоевград”, който се осъществява от Глобална инициатива в психиатрията – София с финансовата подкрепа на програма “Матра” на холандското външно министерство. Обучението премина под форма на два двудневни семинара с изпълнител екип - преподаватели от център “Динамика”.

Основна цел на обучението беше повишаване чувствителността на ОПЛ към емоционалните и психичните проблеми на пациентите и повишаване способността им да разпознават честата от тежката психична болест и да развият по-добро разбиране за потребностите на пациентите си.

В края на двата модула участниците изразиха желание да получат повече информация за конкретни стъпки в осъществяването на терапевтичния контакт; обсъждане на случаи от собствената им практика; информация и умения за работа със специфични проблеми; създаване на форма за продължителен контакт, в който да стане възможно съвместното обсъждане на случаи – работа в група.

Резултатите от това обучение затвърдиха изводите на обучителния екип, изведени от предишен опит с преподаване. Обобщените резултати представяме в раздел “Предложения” на настоящия документ. (за повече подробности виж описание и доклад от проекта)

5) Преподаване на студенти, специализанти и специалисти: обучителна и клинична супервизия; курсове за базисни терапевтични умения; въвеждащи курсове; клинични обсъждания

Това е опита на екипа на “Динамика” от различни дейности, насочени към специалистите от помагащите професии. “Динамика” предлага гореизброените разнообразни форми за продължаваща квалификация и развитие за колеги терапевти. Споменаваме този опит, защото принципите, на които почива работата с терапевти, са валидни и за преподаването и сътрудничеството с ОПЛ. Опитът ни от сътрудничество със и преподаване за колеги психотерапевти ни помага упешно да прехвърлим и адаптираме тези умения в работата с колегите ОПЛ.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Условно сме групирали предложенията в четири основни области, опитвайки се да обхванем както регламентирането на пакета дейности за специалистите ОПЛ и психиатри в НРД, така и принципите на сътрудничество между специалистите, продължаващото медицинско обучение (ПМО) и специализацията, институционалната и законовата подкрепа:

Ясно си даваме сметка, че работата по реализирането на целия този набор от предложения е дългосрочна задача. Съзнаваме, че успешното решаване на поставените проблеми изисква въвличане на всички заинтересовани страни (МЗ, НЗОК, БЛС, НСОПЛБ и други съсловни организации, РЦЗ, медицинските ВУЗ). Заявяваме готовността си да участваме в този продължителен процес на изработване на регламентите с опита, който имаме.

Ето защо, започваме с конкретно предложение за 2 допълнения към НРД 2007, които да регламентират и обезпечат финансово сътрудничеството между ОПЛ и психиатрите в извънболничната помощ под формата на:
а) Съвместни диагностични (клинични) сесии между ОПЛ и психиатри и
б) Съвместна работа на ОПЛ и психиатри за проследяване на случаи.

Цялостната рамка на предложенията виждаме така:

1) Осъвременяване на методите на преподаване в ПМО, СДО и специализацията по обща медицина чрез

2) Подобряване на сътрудничеството в извънболничната помощ между дейността на специалистите общопрактикуващи лекари и специалистите психиатри чрез

3) Осигуряване на институционална подкрепа за това сътрудничество чрез

4) Осигуряване на законова подкрепа за това сътрудничество - адекватни препоръки и нормативни документи насърчаващи сътрудничеството между ОПЛ и психиатри в извънболничната помощ чрез

Направеният пакет от предложения, според нас, очертава основните насоки на работа за усъвършенстване на модела на сътрудничество между семейни лекари и психиатри, така че да се постигне по-качествено обслужване на пациентите.

В следващите абзаци предлагаме кратък пример, почиващ на опита на екипа в “Динамика”, който показва как направените по-горе предложения могат да бъдат въведени в конкретна практика.

Пример

1. Услуги, които предлагаме в Център “Динамика”

2. От какво имаме нужда, за да осигурим устойчивост на програмите си

Законова и административна подкрепа – партниране между МНЗ, НЗОК, БЛС и др., за да изработят адекватни препоръки и нормативни документи, като:


В ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Назад към "Проекти на Център Динамика"


Процедури за сътрудничество между общопрактикуващи лекари и психиатри в извънболничната помощ

Предложение на екип на Динамика - Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране

Версия от 22 август 2006