Здравната реформа при социално значими заболявания: Интегративен подход.

Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания

Кратък финален доклад

 


Рамка на проекта

Тематично направление
Обществено здравеопазване; промоция на здраве; права на пациента; достъп до здравни грижи; качество на услугите; емоционални и психични проблеми у пациентите на ОПЛ.

Организации, осъществяващи проекта:
Фондация за психичноздравни изследвания и развитие
Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране "Динамика"
Сдружение на общопрактикуващите лекари в град София

Оперативен изпълнител:
Екип: д-р Веселка Христова - ръководител, д-р Галя Петрова, д-р Емил Манов, д-р Кимон Ганев, д-р Мая Цветанова
Райна Владимирова - координатор, Елена Трифонова - счетоводител, сътрудници - Живка Димитрова, Явор Захариев

Прицелна група: семейни лекари

Прицелен бенефициент: пациенти на семейните лекари

Финансиращи рганизации:
Програма “Обществено здравеопазване” на Институт “Отворено общество”, София в рамките на Приоритет 6 “Подкрепа за осъществяване на здравната реформа”
Материален принос от Център “Динамика”: Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране

Цели на проекта


Основна цел

Постигане на по-високо разбиране и умения от страна на общопрактикуващите лекари за работа с емоционалните и психични проблеми при социално значимите заболявания с акцент върху сърдечно-съдови заболявания с цел навременно разпознаване, подходящи интервенции за предотвратяване на хронифицирането, ефективна превенция и промоция на здраве.

Специфични цели


Дейности по проекта


Подготвителен период

Работна фаза

Изнасяне на 6 лекции за връзката между социално значимите заболявания (в частност сърдечно-съдови) и емоционалните и психични проблеми у пациентите

Поредица от 6 лекции с ритъм веднъж месечно в рамките на голяма група лекари:

Тематичен обхват - психологична медицина с акцент върху емоционалните и психични проблеми у пациенти със сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).

Дати на провеждане: 29.01.2005; 26.02.2005; 27.03.2005; 16.04.2005; 29.05.2005; 02.07.2005; 01.10.2006 (заключителен семинар).

Провеждане на поредица от 6 интерактивни семинари с дискусия в голяма група по темите изложени в лекциите

Всяка от лекциите се следва от семинар в голямата група от лекари, в който теоретичният материал от лекциите се илюстрира посредством интерактивни техники - ролева игра, симулация на интервю с пациент, демонстрация на случаи, обсъждане в малки групи, обратна връзка, споделяне и изводи в голямата група.

Дати на провеждане: 29.01.2005; 26.02.2005; 27.03.2005; 16.04.2005; 29.05.2005; 02.07.2005; 01.10.2006.

Работа в малка група от ОПЛ – тип Балинтова група

Балинтовата група в състав от 10 души ОПЛ и един водещ психиатър работи от 15.01.2005 г. до 16. 07.2005 г. плюс 3 сесии за проследяване на 18.09.2005 г.

Честота на групата - веднъж седмично (събота) по 2-2,5 учебни часа.

Акцентът на работата в типичната Балинтова група е върху обсъждане на представени от ОПЛ доклади на работата им с пациенти през преноса и контрапреноса. Поради дефицит на знания и обучение в тази област у нас – в групата ОПЛ, с която работихме, времето беше почти равномерно разпределено между: 1) преподаване на знания от ортодоксалната аналитична школа и обучение в умения (чрез демонстрация и ролеви игри) за общуване/партниране с пациента и 2) работа в типичния Балинтов модел - обсъждане на работата на ОПЛ с пациентите им през фокуса на преноса и контрапреноса.

Супервизия на работата в малката група на ОПЛ

Работата с ОПЛ във формата, описан по-горе, изисква непрекъсната обратна връзка към водещия на малката групата лекари.

В рамките на проекта обратна връзка се осигурена чрез редовна супервизия на водещия на групата от друг член на екипа с ритъм 1 супервизия на 2 срещи на групата за целия период на работа на малката група ОПЛ.

Интервюта с кандидати за включване в малката група пациенти

Малката група от пациенти със сърдечно-съдови заболявания и съпътстващи емоционални проблеми е сформирана от пациенти в списъка на ОПЛ, включени в обучението чрез проекта.

Встъпителните интервюта с излъчените за включване в малката група пациенти бяха проведени през месец март 2005 г. и бяха подбрани 8 души за сформиране на групата. Четирима от тях бяха излъчени от лекари от Балинтовата група и четирима – от семинарната група.

Работа в малка група пациенти със сърдечно-съдови заболявания и емоционални проблеми

Малката група пациенти работи с честота веднъж седмично (събота) по 2-2,5 учебни часа. Групата работи от 02.04.2005 до 16.07.2005 г. Проведени са 3 сесии за проследяване на 18.09.2005 г.

По замисъл групата е предимно за информация, подкрепа и облекчаване на симптомите. Постигнатата добра кохезия позволи работа отвъд нивото на подкрепа в посока научаване за себе си (себепознание). Участниците демонстрираха капацитет за работа в дълбочина тип “преглед на живота”, разбиране на връзките между телесното и психичното, трансгенерационното предаване на неадаптивни модели на поведение и др.

Супервизия на работата в малката група пациенти

Подобно на работата в малката група ОПЛ, водещият на малката група пациенти е супервизиран от друг член на екипа за работата, темпото и задачите, които преследва в групата на пациентите.

Супервизията на водещия на малката група пациенти се провежда в ритъм 1 супервизия на 2 срещи на групата за целия период на работа на малката група пациенти.

Консултации за екипа

Членовете на екипа са получили външни консултации от независими специалисти - психолог, ОПЛ преподаватели в следдипломното обучение [СДО] по обща медицина, кардиолог, фамилен терапевт. Консултациите са осъществени под формата на фокусна група с участие на консултантите и членовете на екипа. Изводите от работата на тази фокусна група са съобразени при подготовката на заключителния семинар и дискусия.

Анализ на резултатите от лекциите и семинарите

Анализът на постигнатото по време на лекциите и семинарите е текуща задача за екипа след всяка единица лекция + семинар. Въз основа на този анализ са модифицирани при нужда задачите за следващия семинар, съобразявайки темпото на усвояване на материала от участниците в проекта.

Анализ на резултатите от работата в малките групи – лекари и пациенти

Анализът на работата в малките групи на ОПЛ и пациентите е предмет на супервизията на групите и на месечните екипни заседания. Тази дейност е подкрепена и от доброволен труд на останалите членове на Център “Динамика”, неангажирани в обучителния екип, по време на обсъжданията на екипни заседания в Центъра.

Подготовка на заключителния панел и семинар

За подготовката на заключителния панел и семинар служат изводите от дейностите № 10-12 описани по-горе. Съобразявайки се с направените от консултантите предложения, интереса на участниците в проекта към формата на обучение и постигнатите резултати в различните модули на проекта, обучителният екип взема решение да отвори последното събитие за външни гости и наблюдатели.

Целта е да се поканят ангажирани със СДО по обща медицина институции както и онези отговорни за модернизиране и осъвременяване на практиката на ОПЛ - представители на Министерство на здравеопазването, НЗОК, РЦЗ, БЛС, НЦООЗ, Сдружения на ОПЛ от София и страната, СЗОК, СОС. Допускането е, че това ще улесни процеса по използване на резултатите от проекта за осъвременяване обучителните програми за ОПЛ, а това в дългосрочен план косвено би довело до промяна в културата на обслужване и практиката на службите.

С тази цел екипът планира и осъществява ред допълнителни дейности по срещи и работа с представители на всичките по-горе изброени институции за предварително запознаване на поканените за заключителния семинар с проекта и задачите, които преследва.

Изготвен е въпросник от 19 пункта целящ да събере допълнителна информация както от участниците в проекта, така и от поканените гости по теми свързани с ефективното сътрудничество между ОПЛ и останалите специалисти в първичната мрежа за посрещане потребностите на пациентите със соцално значими заболявания (в частност ССЗ и чести психични/емоционални разстройства). Въпросите покриват области като: СДО, култура на службите, процедури и регламенти на сътрудничество, институционална подкрепа, взаимоотношения между ОПЛ и консултанти и др.

Провеждане на Заключителен семинар с панелна дискусия с участие на представители на институции, отговорни за осъвременяване на обучителните подходи и практиката на ОПЛ

Последното събитие от проекта – заключителен семинар с панелна дискусия – е проведено на 01.10.2005 г.

Преди заключителния семинар в БТА е проведена пресконференция свързана с приключването на проекта и значението му за здравната реформа. Представена е информация за резултатите от проекта и очакванията от предстоящия заключителния семинар.

На семинара са докладвани резултатите от приключилия проект:

а) доклади от екипа;

б) доклади от лекарите – участници в проекта

Следват панелна дискусия, работа в малки групи и докладване в голяма група – по проблемите на сътрудничеството между ОПЛ и останалите специалисти в първичната здравна мрежа.

Обсъдени са предложенията, произтекли от проекта за осъвременяване на обучителните подходи и практиката на ОПЛ. Изказани са идеи и конкретни предложения за възможните стъпки към усвояване на постигнатото в проекта и мултиплициране на ефекта му.

Обобщение на резултатите, оценка, анализ
Доклад


Резултати, изводи и предложения

Резултати

 1. Изработен е Модел на учебна програма за следдипломно обучение по обща медицина в тематичната област на: работа с емоционалните и психични проблеми на пациенти със социално значимите заболявания с акцент върху сърдечно-съдовите заболявания, включващ:
  • набор от лекционни материали;
  • клинични казуси за интерактивно обучение в малка и голяма група;
  • материали за семинарни упражнения.
 2. Апробиран е Модел за обучение на ОПЛ за справяне с емоционалните проблеми на пациенти със сърдечно-съдови заболявания в два модула:
  • Балинтов тип група за работа с ОПЛ (траен контакт, малка група лекари);
  • интерактивен семинар за сенситизация в голяма група.
 3. Апробиран е Модел за сътрудничество между ОПЛ специалистите и другите специалисти (конкретно психиатри) в извънболничната помощ;
 4. Разработен е и е апробиран Модел на работа в група с пациенти със сърдечно-съдови заболявания.
 5. Разработените в рамките на проекта два пилотни модула за СДО по ОМ бяха предложени за кредитиране от БЛС съгласно единната кредитна система за оценка на формите на продължаващо обучение на лекарите, одобрена със заповед на Министъра на здравеопазването РД-09362 / 16.06.2004 г. След одобрение на предложение лекарите участвали в проекта получиха съответно 28 кредитни точки (за участниците в краткия модул: лекции + семинарни упражнения); и 74 кредитни точки (за участниците в разширения модул: лекции + семинарни упражнения + Балинтова група). Впоследствие беше одобрен и един мини-модул от 4 кредитни точки за участвалите в един брой лекция + семинарно упражнение.

Изводи

 1. Резултатите от проекта дават основание да се мисли, че предложеният Модел улеснява способностите на ОПЛ за:
  • по-добро разпознаване на психо-социалната проблематика на пациентите;
  • по-успешни интервенции;
  • създаване на по-устойчив контакт лекар / пациент.
 2. А това в дългосрочен план е предпоставка за:
  • по-качествени грижи за пациентите от страна на ОПЛ поради усвоените умения за работа с психосоциалната проблематика на пациентите си;
  • по-добър достъп на пациентите до специализирани грижи поради сенситизацията на ОПЛ, търсенето на сътрудничеството с останалите специалисти и адекватното препращане;
  • постигане на по-добро емоционално благополучие и удовлетворение на пациентите;
  • подобряване на сътрудничеството между специалистите в първичната мрежа;
  • овладяване, предотвратяване и превенция на социално значимите заболявания (в случая с акцент върху ССЗ).

Предложения

Постигнатите резултати от осъществения проект дават основание на екипа да излезе с конкретни предложения за:

 1. Осъвременяване на обучителните подходи в следдипломното обучение на ОПЛ:
  • въвеждане на интерактивното обучение;
  • обучение, базирано върху собствения опит и в трайна връзка;
  • супервизия и подкрепа;
  • мониториране и обратна връзка.
 2. Форми на ползотворно сътрудничество между ОПЛ специалистите и останалите специалисти в първичната здравна мрежа:
  • изработване на процедура и протоколи за препращане към специалист;
  • установяване на практика на реално сътрудничество между специалистите със: съвместни сесии; поддържащ насочен тренинг; супервизия; екипна работа.
 3. Институционална подкрепа за развиване на това сътрудничество:
  • адаптиране на пилотните модули на преподаване за включването им в СДО за ОМ;
  • улесняване достъпа до специализирана помощ с премахване на ограничителните нормативни актове (напр. регулативни стандарти), които не са съобразени с реалната практика
  • изработване на ясни процедури на препращане и/или съвместна работа между специалистите в първичната мрежа, които да са съобразени в НРД;
  • ангажиране на БЛС и НСОПЛБ в осъвременяването на обучителните подходи, напр.:
   • съвместни сесии на ОПЛ и психиатри за работа с проблемни случаи и супервизия;
   • екипни заседания, които да са вписани и осигурени като дейности в НРД;
   • кредитиране на пилотните обучителни модули и вписването им в СДО по ОМ;
   • организиране на интердисциплинарни курсове в рамките на зимния и летния ОПЛ Университет;
   • включване на модула в програмата на Университета, и др.;
   • ползване на опита при изработването на стандартите за добра лекарска практика, и др.
 4. Покана към МЗ и НЗОК за изработване на нормативна уредба, която е съобразена и консултирана от преките участници в лечебния процес.
 5. Предложение за сътрудничество с ВУЗ, Катедри по ОМ в страната в търсене на начини за вписване на интерактивните форми на обучение от този проект в университетското образование.

Забележка: Пълният текст на Финалния доклад е на разположение в:

 


Назад към "Проекти на Център Динамика"


Емоционални и психични проблеми при сърдечно-съдови заболявания

Проект с участие на Динамика - Център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране

Версия от 30 декември 2004